Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

PEC Pisz sp z o. o. ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości 1126/18 położonej w Piszu przy ul. Słubickiej

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 1126/18 o powierzchni 471 m2, objęta KW OL1P/00029643/2. Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

PEC Pisz sp z o. o.

ogłasza przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości 1126/18

położonej w Piszu przy ul. Słubickiej

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 1126/18 o powierzchni 471 m2, objęta KW OL1P/00029643/2. Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Cena wywoławcza działki wynosi 35 000 zł brutto

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu nr. 10 1020 4753 0000 0802 0003 6137 PKO BP o/Pisz, całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium – 3 500,00-zł

Postąpienie minimalne wynosi 200,00 złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 1159/1, 1159/2, 1126/11, 1126/17.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 29 sierpnia 2016r. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie PEC Pisz sp z o. o. w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godz. 12,00 w siedzibie PEC Pisz sp. z o. o. ul. Jagodna 1c

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 3 500,00 zł - wniesione na konto PEC Pisz sp z o. o.  nr 10 1020 4753 0000 0802 0003 6137 PKO BP o/Pisz Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 29 sierpnia 2016 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 09:27
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 09:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 lis 2016 08:14
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 838 razy