Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem dzialalności Spółki jest:

prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej oraz handlowej, a w szczególności:

1.PKD 2007 3530Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.  


2.PKD 2007 4322Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 

 3. PKD 2007 4719Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.    

4. PKD 2007 4941Z transport drogowy towarów.  

5. PKD 2007 7112Z działaność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.