Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OPAŁU

przetarg nieograniczony na dostawę opału do Ciepłowni w Piszu

Pisz dnia 28.02.2011r.

 

OGŁOSZENIE

        

         Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału do Ciepłowni w Piszu

( przetarg jest prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego )

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12 – 200 Pisz, Ul. Jagodna 1c.

 1.  Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Jagodnej 1c lub droga pocztową – bezpłatnie.
 3. Przedmiot zamówienia – dostawa opału drzewnego na potrzeby Ciepłowni w postaci :

 - rozdrobnionej –zrębka tartaczna , zrębka leśna, wióry , trociny, kora –

   wilgotność względna do 50% , granulacja zrębki 5-50mm, bez zawartości

  pyłu, zanieczyszczenia mineralne do 1%.

- do rozdrobnienia – żerdzie , oflisy , opoły , ścinki drzewne, baloty.

Łącznie ok. 90.000 mp.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 30.04.2012 r.
 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ .
 4. Wadium – nie występuje.
 5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena 100%.
 6. Miejsce i termin składania – w siedzibie zamawiającego do dnia 14.03.2011 roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 14.03.2011 r. godz. 11:00.
 7. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Sławomir Kołakowski Tel/fax. (087) 423 3967 tel. kom. 607 366 152.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2011 10:25
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lut 2011 10:28
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2011 10:59
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1495 razy