Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niżej wymienionego zadania:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”

Zakres usługi

1. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych. Zakres obowiązków inspektora wynikający z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) w szczególności obejmuje:

 • Dostarczenie oświadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzającego przejęcie obowiązków nadzoru nad realizacją zadania „ Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”;
 • Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, łącznie z dokumentacją projektową oraz dziennikiem budowy;
 • Reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
 • Sprawdzanie jakości Wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowej sieci i przyłączy oraz przekazanie ich do eksploatacji;
 • Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
 • Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorze z udziałem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu oraz przygotowanie
  w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;
 • Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie;
 • Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej;
 • Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;
 • Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;
 • Informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
 • Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
 • Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;
 • Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron;
 • Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym terminie wykonania zadania;
 • Uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;
 • Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych;
 • Posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy;
 • Składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pecpisz.pl lub dostarczony bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień;
 • Zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków;
 • O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) uprawniony jest do:

 • wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 • żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

Oferent musi załączyć do oferty:

 - aktualne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych, 

- aktualny dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 100 %

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów przyznanych za cenę oferty brutto. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę brutto

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto

Cbad - cena oferty badanej brutto

Planowany termin wykonania usługi nadzoru: III kwartał 2022 r.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: III kwartał 2022 r.

Zakończenie robót budowlanych nie później niż do 16.09.2022 r.

Szczegółowy termin wykonania usługi nadzoru Zamawiający określi w umowie zawartej z Wykonawcą usługi – co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt w sprawie składania ofert: Janusz Karwowski, telefon 607 366 153,

                                                       Łukasz Nowiński, telefon 87 423 28 79 wew.25,

Termin składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego upływa 07.07.2022 r. o godzinie 09:00.  Termin ważności złożonych ofert: 14 dni.

Oferty zatytułowane  „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sieć „Dworcowa/Wąglicka” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Szczegóły dotyczące zadania „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” którego wykonanie ma zostać objęte nadzorem, dostępne są na stronie internetowej PEC Pisz

http://www.pecpisz.pl/?p=2148

lub BIP PEC Pisz

http://www.pec.bip.hi.pl/index.php?k=10

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz_ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

                                                                       

 

 

 

 

                                                     

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 cze 2022 12:43
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2022 12:56
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 463 razy