Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu"

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

I. Oznaczenie Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Piszu ul. Jagodna 1C; 12-200 Pisz Fax 87 423 39 67; tel. 87 423 28 79; www.pecpisz.pl e-mail - sekretariat@pecpisz.pl  

II. Określenie trybu  zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu – zwany dalej regulaminem udzielania zamówień. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego.

III. Sposób udostępnienia specyfikacji

Pod adresem jak w punkcie I oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pecpisz.pl 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu”

b) Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). 

-  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

-  Przepisy i wytyczne branżowe.

2. Zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzą:

a) Dostawa 81 sztuk modułów telemetrycznych zasilanych sieciowo, pracujących w technologii NB-IoT wraz z kartami SIM oraz adapterami do ciepłomierzy i regulatorów pogodowych (jeśli zaistnieje taka techniczna potrzeba).

b) Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz licencji (nieograniczonej czasowo) w tym na Oprogramowanie Telemetryczne. 

c) Usługa utrzymania Oprogramowania Telemetrycznego przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru systemu.

d) Zapewnienie odpowiedniego Środowiska Telemetrycznego wraz ze zdalnym dostępem do Oprogramowania Telemetrycznego przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru systemu.

e) Zapewnienie Transmisji Danych w technologii NB-IoT przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru Systemu.

f) Po upływie 5 lat świadczenia usług opisanych w punktach III i IV, na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zainstalować Środowisko Telemetryczne na serwerach Zamawiającego i zapewnić współpracę zainstalowanych modułów telemetrycznych z nowo zainstalowanym środowiskiem.

g) Usługa integracji Środowiska Telemetrycznego z systemem bilingowym pracującym u Zamawiającego za pomocą pliku wymiany danych.

h) Szkolenie z zakresu instalacji Modułów Telemetrycznych oraz użytkowania Oprogramowania Telemetrycznego.

 

UWAGA!!!  Montaż dostarczonych modułów leży po stronie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał minimum 1 dostawę składającą się z minimum 80 sztuk urządzeń, z zastosowaniem modułów telemetrycznych pracujących w technologii NB-IoT, do odczytu i sterowania regulatorami pogodowymi oraz odczytu ciepłomierzy i innych urządzeń pomiarowych, potwierdzone referencjami lub protokołami odbioru.

2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty:

a) Oferentów, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (Zał. Nr 3 do SWZ),

b) Oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków, 

b) ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

VI. Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawa Modułów Telemetrycznych – do 25 lutego 2022 r.

Całość przedsięwzięcia – do 15 kwietnia 2022 r.

VII. Informacja dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1500 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku 10 1020 4753 0000 0802 0003 6137 z podaniem w tytule przelewu: Wadium-przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu”.  Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
2. Pozostałe dopuszczalne formy wadium:

a) poręczenia bankowe,

b) gwarancje bankowe, 

c) gwarancje ubezpieczeniowe.

3. Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w SWZ.

VIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów w oparciu o sumę podanych w rozdziale IX  SIWZ  kryteriów oceny ofert.  Ilość punktów badanej oferty = C + D.

IX. Oferty należy składać osobiście lub nadać pocztą w terminie do dnia 25.01.2022 roku do godziny 09:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

X. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych, ponieważ prowadzone jest ono zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

 

             

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 sty 2022 14:48
Data opublikowania: środa, 19 sty 2022 07:40
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 5026 razy