Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór ofert na wykonanie diagnostyki i remontu muf ciepłociągu DN 250/400

Nabór ofert na wykonanie diagnostyki i remontu muf ciepłociągu DN 250/400

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego obejmującego:

  1. Lokalizacja uszkodzeń izolacji sieci cieplnej preizolowanej Ø250/400 oraz Ø219/315 w ilości około 20 pkt..
  2. Naprawa zlokalizowanych uszkodzonych miejsc przy użyciu złącz naprawczych zgrzewanych termooporowo typu EW firmy LOGSTOR.

Oferty powinny zawierać koszt jednostkowy naprawy zlokalizowanego uszkodzenia zawierający w sobie wszystkie koszty (lokalizacja uszkodzenia, odkopanie rurociągu, demontaż uszkodzonej izolacji, wykonanie podsypki jeśli będzie to wymagane, montaż złącza stosownie do instrukcji montażu określonej przez producenta, zasypanie rurociągu, uporządkowanie miejsca remontu przez doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac itp.).

Zabezpieczenie BHP miejsca prowadzenia prac oraz stosowanie przepisów BHP w trakcie prac leży w całości po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Jako kryteria wyboru oferty przyjmuje się:

  • cenę jednostkową,
  • doświadczenie w stosowaniu złącz zgrzewanych termooporowo, które należy przedstawić w krótkim opisie wraz z zamieszczeniem referencji z ostatnich 3 lat,
  • okres udzielonej gwarancji na wykonany remont (nie mniej niż pięć lat).

Termin realizacji zadania: od 5 czerwca 2017r. do 14 czerwca 2017r.

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych za cenę jednostkową oraz udzielony okres gwarancji. Oferty bez wymaganego okresu referencji nie będą rozpatrywane.

Ustalenie ilości punktów:

Za każdy rok udzielonej gwarancji powyżej pięciu lat 4 punkty.

Za cenę jednostkową oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 80

gdzie:

C - liczba punktów za cenę jednostkową

Cmin - najniższa cena ofertowa

Cbad - cena oferty badanej

 

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 29.05.2017r. do godziny 11:00.

Oferty dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Data powstania: poniedziałek, 22 maj 2017 10:40
Data opublikowania: poniedziałek, 22 maj 2017 10:47
Data edycji: wtorek, 30 maj 2017 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 maj 2017 09:48
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1209 razy
Ilość edycji: 1