Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU

Pisz dnia 25.03.2009r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału do Ciepłowni w Piszu
( przetarg jest prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego )

1. Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12 – 200 Pisz, Ul. Jagodna 1c.
2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Jagodnej 1c lub droga pocztową – bezpłatnie.
4. Przedmiot zamówienia – dostawa opału drzewnego na potrzeby Ciepłowni w postaci :
- rozdrobnionej –zrębka tartaczna , zrębka leśna, wióry , trociny – wilgotność względna do 60% , granulacja zrębki20-50mm, bez zawartości pyłu, zanieczyszczenia mineralne do 4%.
- do rozdrobnienia – żerdzie , oflisy , opoły , ścinki drzewne, baloty.
Łącznie ok. 90.000 mp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 30.04.2010 r.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ .
8. Wadium – nie występuje.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena 100%.
10. Miejsce i termin składania – w siedzibie zamawiającego do dnia 09.04.2009 roku do godziny 11:00.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 09.04.2009 r. godz. 11:00.
11. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
12. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Sławomir Kołakowski Tel/fax. (087) 423 3967 tel. kom. 607 366 152.
Data powstania: piątek, 27 mar 2009 14:39
Data opublikowania: piątek, 27 mar 2009 14:42
Data edycji: poniedziałek, 30 mar 2009 09:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 kwi 2009 13:11
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 1602 razy
Ilość edycji: 1